Tandbehandling efter Sundhedslovens indførelse og Regionsdannelsen.
Sundhedslovens §135 omhandler kosmetisk vansirende eller funktionelt ødelæggende følger efter en uheldsbetinget skade.Der kan søges hjælp til behandlingen hos primærkommunen.Bevillingen gives uanset ansøgerens indkomst.Tandlægen skal indsende et behandlings- og prisoverslag til kommunen.
I den ændrede lov(2001) er der oprettet en ny form for tandpleje i offentligt regi nemlig amtstandpleje. Den nye form for tandpleje omfatter patienter med særlige behov.
Fysisk- og psykisk handicappede §6a.Efter Amternes nedlæggelse skal der søges efter Sundhedslovens §133 i Primærkommunen. Patienter der er født med tandmangler eller andre medfødte odontologiske defekter kan nu få tilskud efter ansøgning til Regionen efter Sundhedslovens §162.Desuden tilbydes der patienter med meget alvorlige defekter undersøgelse og behandling ved et landscenter ved Århus kommunehospital eller Rigshospitalet i samarbejde med tandlægeskolerne.Disse patienter skal ansøge om optagelse i ordningen efter §163 i sundhedsloven og henvisning kan sendes direkte til et af centrene.
For patienter der har været udsat for strålebehandling på hoved og hals , kemokur eller som lider af Sjøgrens syndrom er der lavet en ordning, så patienten kun kan komme til at betale ca.1500 kr. om året(reguleres hvert år) til tandbehandling.Der skal søges efter Sundhedslovens §166 og ansøgningen sendes til Regionen.Patienterne skal dokumentere at de tilhører de nævnte grupper og skal have forøgede udgifter til tandpleje.Herefter skal de visiteres dvs. godkendes til ordningen af regionstandlægen.
Ansøgningen skal sammen med behandlingsoverslaget indsendes til regionen, hvor man har bopæl.Regionen kan selv beslutte hvor behandlingen skal foregå, men det vil naturligvis i de fleste tilfælde være muligt at få tingene lavet hos sin sædvanlige tandlæge.Der er lidt forskellig organisation i de forskellige regioner, hvorfor man skal forhøre sig om proceduren i sit egen region ved at kontakte regionstandlægen.

I Lov om aktiv socialpolitik reguleres de ydelser, som knytter sig til det offentliges hjælp til den enkeltes forsørgelse. Af lovens § 82 fremgår det, at kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandlig eller lign., der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet og der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling udenfor det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder indenfor det offentlige behandlingssystem og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet. Såvel kontanthjælpsmodtagere som studerende og andre lavindkomstgrupper er omfattet af ovenstående regler. Pensionister derimod skal have hjælp i form af personligt tillæg efter Lov om social pension.

I Lov om social pension § 14 står der: Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige.Pensionister der har helbredstillæg får automatisk 85% tilskud til overenskomstomfattede ydelser.Tilskuddet reguleres efter den personlige tillægsprocent.Der kan dog ydes særligt tillæg til patientens egenbetaling.Ansøgningen sendes til primærkommunen. Ifølge bekendtgørelsens §7 gives der tilskud til proteser. Hvis man ønsker "fast protese" gives samme tilskud som til aftagelig.

Ansøgning om hjælp efter Aktivlovens § 82 eller Pensionslovens § 14 skal rettes til bopælskommunen. Det er et almindeligt princip, at arbejdet ikke må udføres før man har fået godkendelse af behandlingen ved kommunen.

Lovgrundlaget:
1. Lov nr. 453 af 10. juni 1997 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

2. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24 juni 2005

3. Lov nr. 455 af 10. juni 1997 om aktiv socialpolitik.

4. Lovbekendtgørelse nr. 1200 af 12/11-2014 om social pension.

5. Lov nr. 217 af 16. maj 1984 om social pension.