bas

Klager over autoriserede tandplejere og kliniske tandteknikere skal sendes til Patientombuddet Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg Mail: pob@patientombuddet.dk Telefon: 72286600. Klagefristen er 2 år.

Afgørelser fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan ikke ankes.

Lovregler på tandplejeområdet:
1. Lovbekendtgørelse nr. 411 af 26. maj 1994 af Lov om tandpleje mv.

2. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 493 af 8. juni 1994 om kommunal tandpleje.

3. Sundhedsstyrelsens retningslinier nr. 117 af 8. juni 1994 for tilrettelæggelse af den kommunale tandpleje.

4. Vejledende retningslinier af 8. august 1980 for tandbehandling af psykiatriske patienter. Cirkulæreskrivelse udsendt af Amtsrådsforeningen i Danmark efter anbefaling af Indenrigsministeriet.

5. Lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998 om offentlig sygesikring med senere ændringer.

6. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 729 af 16. september 1999 om tilskud efter Sygesikringsloven til tandpleje.

7. Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet. Vejledning. Sundhedsstyrelsen 1996.